Bản đồKhách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel:  + 84 243 640 86 86
Fax : + 84 243 640 89 89
Website: www.grandhanoi.muongthanh.com
Email: info@hanoi.muongthanh.vn 
TOP
Facebook chat